Klachtenprocedure

De klachtenprocedure

Absent Arbo behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Registratie en afhandeling van de klacht
• Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.
• Alle klachten worden behandeld door Meneer M Hendrickx van Absent Arbo. In beginsel worden alle klachten behandeld door de heer M. Hendrickx van Absent Arbo, met dien verstande dat het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van, en het beslissen over de klacht, plaatsvindt door een niet bij de klacht betrokken persoon c.q. personen. Mocht de heer M. Hendrickx op enige wijze betrokken zijn bij de klacht, dan zal de klacht op grond van de wet door een ander dan hemzelf moeten worden behandeld.
• Na de ontvangst van de klacht bevestigt Absent Arbo binnen 7 dagen schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de indiener en vangt het onderzoek naar de klacht aan. Het onderzoek bestaat o.a. uit het bestuderen van de relevante stukken, hoor- en wederhoor van de bij de klacht betrokken personen en indien nodig het inwinnen van advies.
• Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
• Absent Arbo streeft ernaar binnen 14 dagen nadat hoor- en wederhoor heeft plaatsgevonden, de klacht inhoudelijk te beoordelen en een beslissing over de klacht te nemen. Deze termijn kan eventueel worden verlengd mits voor het nemen van een afgewogen beslissing over de klacht advies van een derde nodig is.
• Zodra er een beslissing over de klacht is genomen, wordt de indiener van een klacht met redenen omkleed medegedeeld tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid en welke beslissing is genomen en, indien van toepassing, medegedeeld binnen welke termijn maatregelen waartoe besloten is, worden gerealiseerd.
• De indiener van een klacht ontvangt een voorstel met een actieplan om de betreffende klacht structureel op te lossen. Indien nodig vindt overleg plaats tussen partijen over het voorgestelde actieplan.
• De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
• Dat eventuele, naar aanleiding van de klacht genomen maatregelen verwerkt zullen worden in de bij Absent Arbo geldende reglementen en protocollen om op die manier te borgen dat de genomen maatregelen in de toekomst worden uitgevoerd.
• In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt de tuchtraad op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Absent Arbo. Bij de Tuchtraad kan schriftelijk een klacht ingediend worden.
• Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond.
• De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van vijf jaar bewaard.
• Via de website wordt de klachtenprocedure kenbaar gemaakt aan de werknemer.

Heeft u een klacht over Absent Arbo? Neem contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?
We staan klaar om u verder te helpen

024 - 344 4054
Contact Us
Vertrouwenspersoon
1 februari 2022
Lees verder
Corona maatregelen
1 januari 2022
Lees verder
Wijziging Arbowet
1 Juli 2017
Lees verder
WORKSHOP
'Psychische belasting bij millennials'
27 september 2018
Lees verder