Algemene Voorwaarden

Arbeidsgerelateerde coaching

VAN:
Absent Arbo
Hogelandseweg 60
6545 AB Nijmegen

Hierna te noemen: Absent Arbo

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Absent Arbo: Absent Arbo, gevestigd te Nijmegen, die zorg draagt voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Absent Arbo opdracht geeft bepaalde diensten te verlenen c.q. werkzaamheden te verrichten.
Werknemer: de persoon die in dienst is van de opdrachtgever met een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Absent Arbo en de opdrachtgever.
Bedrijfsarts: de arts, deskundige op het gebied van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, ingeschreven in het register van sociaalgeneeskundigen als arts voor arbeid en gezondheid – tak bedrijfsgeneeskunde.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Absent Arbo en een opdrachtgever waarop Absent Arbo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Absent Arbo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Absent Arbo en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Absent Arbo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Absent Arbo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Absent Arbo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Absent Arbo anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Absent Arbo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Absent Arbo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Absent Arbo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Absent Arbo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Absent Arbo zijn verstrekt, heeft Absent Arbo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Absent Arbo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Absent Arbo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Absent Arbo kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Absent Arbo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door Absent Arbo of door Absent Arbo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Absent Arbo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Absent Arbo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Absent Arbo de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium c.q. een vaste tarievenlijst is overeengekomen zal Absent Arbo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Absent Arbo geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Absent Arbo kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Absent Arbo en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd van 1 jaar met een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de contractperiode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Wanneer het contract niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met een jaar verlengd.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Absent Arbo derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium c.q. een vaste tarievenlijst met daarin de vaste tarieven per verrichting overeenkomen.
2. Indien Absent Arbo een aangepaste offerte voorlegt aan de opdrachtgever, anders dan standaard, wordt een ander tarief gehanteerd. Dit is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
3. Jaarlijks wordt het overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen tarievenlijst op 1 januari aangepast aan inflatie. Voorts is Absent Arbo gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
4. Indien Absent Arbo met de opdrachtgever een vast honorarium of (uur)tarief overeenkomt, is Absent Arbo niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien de jaargrens wordt overschreden.
5. Bovendien mag Absent Arbo het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Absent Arbo, dat in redelijkheid niet van Absent Arbo mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Absent Arbo zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Absent Arbo zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan het in te zetten project. Indien het totaalbedrag boven € 1500,- uitkomt, kunnen betalingstermijnen worden afgesproken op verzoek van de opdrachtgever. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Opdrachtgever ontvangt een factuur.
3. Opdrachtgever heeft 30 dagen na dagtekening van de factuur, de tijd de betalingsverplichting na te komen.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Absent Arbo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Absent Arbo heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Absent Arbo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8. Absent Arbo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. Absent Arbo heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Absent Arbo geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, boeken, enz., blijven eigendom van Absent Arbo.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Absent Arbo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Absent Arbo hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Absent Arbo heeft zich verbonden aan de Ethische Code/Beroepscode, zoals toegevoegd als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden en tevens te vinden op de website.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Absent Arbo. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Absent Arbo in staat is adequaat te reageren.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Absent Arbo de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Absent Arbo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
5. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Absent Arbo (arbeidsgerelateerde coaching) t.a.v. M. Hendrickx, Hogelandseweg 60, 6545 AB Nijmegen. Tel:024-3444054, e-mail: michel@absentarbo.nl. zie klachten regelement

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
Absent Arbo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• na het sluiten van de overeenkomst Absent Arbo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is Absent Arbo bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Absent Arbo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Absent Arbo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Absent Arbo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Absent Arbo aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Absent Arbo het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien Absent Arbo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Absent Arbo aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 200 euro. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Absent Arbo in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Absent Arbo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Absent Arbo toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Absent Arbo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Absent Arbo of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Absent Arbo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Absent Arbo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Absent Arbo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Absent Arbo niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Absent Arbo worden daaronder begrepen.
3. Absent Arbo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Absent Arbo zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Absent Arbo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Absent Arbo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Medezeggenschap

1. Opdrachtgever is verplicht haar werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
2. Opdrachtgever neemt zelf op zich de voorgeschreven ziek- en herstelmeldingsprocedure bij te houden, alsmede uitvoering daarvan bij arbeidsongeschiktheid.
3. Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor instemming van de Ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever voor het aangaan van een overeenkomst met Absent Arbo in overeenstemming met de wet op de Ondernemingsraden en de Arbowet.

Artikel 19 Dossierbeheer / inzage
1. Absent Arbo, althans de door Absent Arbo ingeschakelde bedrijfsarts zal van alle werknemers van opdrachtgever die hij in het kader van de te leveren diensten onderzoekt een dossier bijhouden.
2. Behoudens de bedrijfsarts zelf heeft slechts de werknemer of diens gemachtigde het recht op inzage in dit dossier.
3. In het geval van een gericht aanstellingsonderzoek wordt de onderzochte – toekomstige – werknemer in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag van het onderzoek als eerste wenst te vernemen en of daarvan mededeling aan de opdrachtgever mag worden gedaan. Indien de – toekomstig – werknemer opdrachtgever geen inzage wenst te verschaffen in zijn dossier zal de opdrachtgever dit respecteren. Indien de uitslag van de aanstellingskeuring niet aan opdrachtgever wordt meegedeeld, is de opdrachtgever aan Absent Arbo wel de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de bedrijfsarts het dossier overdragen aan de nieuwe bedrijfsarts van de opdrachtgever. De hiermee verband houdende kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Absent Arbo is gerechtigd eerst aan de overdracht mee te werken, nadat alle door opdrachtgever aan Absent Arbo verschuldigde bedragen, inclusief kosten van overdracht, zijn voldaan.

Artikel 20 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Absent Arbo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Absent Arbo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Absent Arbo niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Absent Arbo zich de rechten en bevoegdheden voor die Absent Arbo toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Absent Arbo verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Absent Arbo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Absent Arbo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Absent Arbo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Absent Arbo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Absent Arbo en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn op te vragen ten kantore van Absent Arbo te Nijmegen.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?
We staan klaar om u verder te helpen

024 - 344 4054
Contact Us
Vertrouwenspersoon
1 februari 2022
Lees verder
Corona maatregelen
1 januari 2022
Lees verder
Wijziging Arbowet
1 Juli 2017
Lees verder
WORKSHOP
'Psychische belasting bij millennials'
27 september 2018
Lees verder